Wednesday, March 24, 2010

HINAHANAP KA NA NG DIYOS


Sa pakikipagugnayan ko sa Panginoon inilapit ko ang problema ko sa sarili kong pamilya. Kakaibang problemang ito na Siya lang ang puwedeng sumagot. Gusto kong manumbalik ang mga anak ko upang makasama sa paglilingkod sa Panginoon.

Hindi ko alam pero biglang may tanong na sumagi sa isipan ko, "Na'san sila?"

Isang katanungan na sinagot rin sa isipan ko. "Di ba alam ng Dios ang lahat ng bagay, pero bakit ang tanong na itinugon Niya ay parang ako ang tinatanong, "Na'san sila?"

Sa puntong ito,inisip ko kung mga anak ko lang ang pinatutungkulan ng tanong na "NAASAN SILA?". Ito ang unang niyang tanong na maaring ikaw na nagbabasa ngayun ay hinahanap na rin ng Diyos.

IKAW KAYA?

Sa pag-sisimula ng blog kong ito, itinuturing kong kasama ka bilang mambabasa sa mga hinahanap ko upang manumbalik loob sa Panginoon. Tayong lalapit at magbabalik sa Diyos.

"NA'SAN KA NA?" Yan ang tanong ng Panginoon sa iyo. Hindi ka niya kilala, ayaw mo bang lumapit upang makilala Siya.

Sabi niya sa Jeremias 3:14 "Kayo'y manumbalik oh tumalikod na mga anak" sabi ng Panginoon" sapagkat ako'y asawa ninyo,at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa SION".

Sa Jeremias 3:15 "At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa"

KAIBIGAN ang panahon ay malapit na.

MALAPIT? Alin ang malapit na?

Ang kamatayan ng tao o katapusan ng mundo o kahatulan ng Panginoon ay tunay na nalalapit na.

Ayaw mo bang makasama Siya, and Panginoon mong Diyos na naghahanda ng paraiso para sa iyo kung tatanggapin mo siya? Alalahanin mo kaibigan, ang lahat ay nasa isang malaking pala-isipang binubuo-buo kung saan dapat na hanapin natin ang totoong daan patungo sa KANYA.

May paalala siya sa atin sa Mateo 7:15 "Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa datapuwat sa loob ay mga lobong maninila"

Napakaraming "DAAN" na lumitaw at nagpakilala bilang tunay na daan patungo sa Kaniya, pero isa lang ang totoong daan na masusumpungan mo patungo sa buhay na walang hanggan. Ang karamihan sa mga nagpakilalang sila raw "tunay na daan" ay mga mapanlinlang at patungo sa kapahamakan.

Paalala sayo kaibigan..seek the pathway onto the Lord